An toàn – Sức khỏe – Môi trường

Với mục tiêu “ Safe work – Safe home – Safe life” chúng tôi đã thiết lập hệ thống quản lý an toàn chặt chẽ để không sảy ra bất cứ rủi ro nào gây thiệt hại về con người và tài sản. Lotus thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện an toàn cho người lao động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn lao động, từ đó chúng tôi cùng nhau xây dựng văn hóa an toàn tại Lotus.